WANNEER KAN CURATELE HULP BIEDEN?

De onder curatelestelling is bedoeld voor mensen die hun financiële belangen èn persoonlijke belangen niet meer zelf kunnen behartigen. U kunt hierbij denken aan mensen met psychische en psychogeriatrische problemen.

Iemand die onder curatele wordt gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid voor het verrichten van rechtshandelingen. Een curatelestelling wordt ingeschreven in het curatele register. 

HOE WERKT CURATELE?

In veel gevallen wordt curatele niet door de betrokkene zelf aangevraagd, vaak door familieleden (tot in de vierde graad), zorginstelling waar betrokkene verblijft en zelfs de Officier van Justitie kan curatele aanvragen. Bij minderjarigen kan de voogd ook de aanvrager zijn. De curator verzorgt, naast de financiële zaken, ook de persoonlijke zaken van de betrokkene. Dit gaat verder dan de combinatie bewindvoerder en mentorschap. Het belangrijkste verschil is dat de betrokkene handelingsonbekwaam is en dus voor alle rechtshandelingen toestemming moet vragen aan de curator.