PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN

Beschermingsbewind Best VOF verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons kantoor en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven. Persoonsgegevens die wij verwerken Beschermingsbewind Best VOF verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam ( inclusief doopnamen )
– Geslacht
– Geboortedatum en -plaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekening (IBAN)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEn

Beschermingsbewind Best VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN) 
– gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Beschermingsbewind Best VOF verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Beschermingsbewind Best VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Beschermingsbewind Best VOF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) zijn:

– 5 jaar voor gegevens die voor Belastingdienst bewaard dienen te worden
– Na goedkeuring van eind rekening & verantwoording door Rechtbank kan cliënt het papieren dossier bij ons kantoor opvragen. 

Delen met anderen 

Beschermingsbewind Best VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beschermingsbewind Best VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Beschermingsbewind Best VOF gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beschermingsbewind Best VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen wijzigingen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beschermingsbewindbest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Beschermingsbewind Best VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiliging Beschermingsbewind Best VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze manager IT ( dhr. C. Flapper ), telefoonnummer 06-13612304 of via info@beschermingsbewindbest.nl.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij :
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

WIJZIGINGEN 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 20 april 2018.